Domov O Posavju Pokrajina Posavje

Pokrajina posavje (Posavska pokrajina)

Temelji za ustanovitev pokrajine Posavje

Ustanovitev pokrajine Posavje ima zakonsko podlago, saj letos spremenjena Ustava RS predvideva, da se pokrajine ustanovijo z zakonom z 2/3 večino poslancev. V postopku za sprejem zakona pa mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Tudi Zakon o lokalni samoupravi pravi, da se zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena občine lahko povezujejo v pokrajine, kjer je glede na površino ozemlja, število prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih zmogljivosti, mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v državi. In prav takšen skladen in enakomeren razvoj nam zagotavlja pokrajina Posavje.


V Posavju se že dolgo pripravljamo za regionalizacijo. Tako so že leta 1997 občine Brežice, Krško in Sevnica ustanovile Svet posavskih občin, ki so ga kasneje preoblikovale v Svet Pokrajine v ustanavljanju. Leta 1998 so politične stranke oblikovale Deklaracijo o ustanovitvi pokrajine Posavje, l. 2000 sta poslanca g. Avšič in g. Janc vložita predlog Zakona o pokrajini Posavje (poleg tega je bilo tovrstnih predlogov dodatno le pet).

posavje-04


Specifičnost Posavja

Tudi zgodovina potrjuje, da gre v Posavju za specifiko, ki to pokrajino razlikuje od Dolenjske in Štajerske. Že v začetku 20. stoletja je izhajal časopis Posavska straža – narodno politično in gospodarsko glasilo, ki je bil presenetljivo blizu današnjemu pojmovanju pokrajine. Pokrajina Posavje se je geografsko, kulturno in ekonomsko vseskozi razvijala samostojno in enotno kljub temu, da so bile občine različno organizirane. Posavje je bilo tako v preteklosti že razdeljeno med deželi Štajersko in Kranjsko, Brežiški (štajerski del Posavja) in Krški okraj (kranjski del Posavja), po njuni ukinitvi pa je bilo razdeljeno med okraj Novo mesto in Celje. Kljub tej delitvi se je pričelo oblikovati tesno medobčinsko sodelovanje ter oblikovanje institucij regionalnega pomena (območna gospodarska zbornica, kmetijsko gozdarska zbornica, zavod za zdravstveno varstvo, policijska uprava, vojaška uprava, bolnišnica, Posavski muzej, gimnazija, šolski center, …).


V 70. regionalna členitev Slovenije na dvanajst pokrajin zaradi potreb politike regionalnega razvoja, (regionalnega) prostorskega planiranja in nekaterih javnih služb (šolstva, zdravstva, notranjih zadev itd), ki se je obdržala v minulih tridesetih letih. V zadnjem času jo je prevzel Statistični urad. Čeprav je glede te delitve kar nekaj pomislekov, je po drugi strani res, da se je uveljavila, da je upoštevala poglavitne ekonomsko-socialne slovenske regije in da ni zapadla pod vpliv različnih mikroregionalnih interesov.


Postopek ustanavljanja pokrajin je predvideval različni število pokrajin - od 6 do 8 pokrajin, glede na centre večje gospodarske moči, predlog za 23-25 pokrajin, ki so temeljile na geografskih regijah, do letošnjega predloga vlade za ustanovitev 14 regij. Večina občinskih svetov (približno 83%) načeloma podpira delitev RS na 14 regij, mnenja se delijo samo glede sedeža in imena določenih pokrajin.


Zakaj pokrajina Posavje?

Občine Brežice, Krško, Sevnica in novoustanovljena Kostanjevica na Krki oblikujejo geografsko, kulturno, zgodovinsko in družbeno ekonomsko zaokroženo celoto – posavsko regijo, zato želimo še naprej uveljavljati identiteto posavske regije za skupno trženje, z ohranjanjem in poudarjanjem specifičnosti njenih posameznih delov in dogovorno reševati možnosti in problematiko znotraj regije, še posebej na področju ekologije, rabe prostora, energetike, prometa, šolstva, zdravstva, turizma, …Priključitev Posavja drugi, večji regiji (npr. Dolenjski) lahko samo pelje v ukinitev predvsem vseh institucij državne uprave kot drugih institucij (bolnišnice,…), kar lahko samo še poslabša ekonomsko socialni položaj Posavja, zato se pokrajini Posavje in pravici do odločanja ne bomo odpovedali.


(vir: Spletna stran občine Brežice)