Domov O Posavju Krajevne skupnosti v Posavju

Krajevne skupnosti v Posavju

Občine
Krško
Brežice
Sevnica
Radeče
Brestanica
Artiče
Blanca
Jagnjenica
Dolenja vas pri Krškem
Bizeljsko
Boštanj
Radeče
Gora
Brežice
Krmelj
Svibno
Koprivnica
Cerklje ob Krki
Loka pri Zidanem Mostu
Vrhovo
Krško
Čatež ob Savi
Primož
 
Krško polje
Dobova
Sevnica
 
Leskovec pri Krškem
Globoko
Studenec
 
Podbočje
Jesenice na Dolenjskem
Šentjanž
 
Rožno-Presladol
Kapele
Tržišče
 
Raka
Krška vas
Zabukovje
 
Senovo
Mrzlava vas
   
Senuše
Križe
   
Veliki Podlog
Pečice
Občina Kostanjevica na Krki
Veliki Trn
Pišece
Občina Bistrica ob Sotli
Zdole
Skopice
   
 
Sromlje
   
 
Šentlenart
   
 
Velika Dolina
   
 
Velike Malence
   
 
Zakot – Bukošek – Trnje